5.15 straipsnis. Testamentinis veiksnumas

  1. Testatorius gali sudaryti testamentą tik pats.
  1. Testamentą gali sudaryti tik veiksnus šioje srityje asmuo, kuris suvokia savo veiksmų reikšmę ir pasekmes.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1566, 2015-03-26, paskelbta TAR 2015-04-10, i. k. 2015-05573

Parašykite komentarą