5.32 straipsnis. Testamentų registras

  1. Lietuvos Respublikos teritorijoje sudarytų testamentų registro valdytoja yra Teisingumo ministerija, šio registro tvarkytoją skiria Vyriausybė.
  1. Notarai, konsuliniai pareigūnai per tris darbo dienas privalo pranešti testamentų registro tvarkytojui apie patvirtintus, priimtus saugoti ar panaikintus testamentus. Pranešime nurodomas testatoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, testamento sudarymo data bei vieta, rūšis ir saugojimo vieta. Testamento turinys nenurodomas.
  1. Testamentų registro duomenis galima perduoti teismui, notarui ir kitiems suinteresuotiems asmenims po testatoriaus mirties.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2544, 2016-06-29, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20313

Parašykite komentarą