5.39 straipsnis. Palikimo apyrašas

  1. Pradėjęs tvarkyti palikimą, testamento vykdytojas ar palikimo administratorius privalo nedelsdamas sudaryti palikimo apyrašą, kur įvardijamas palikimą sudarantis turtas, palikėjo kreditorinis ir debitorinis įsiskolinimas. Įpėdinis, pareiškęs norą, turi teisę dalyvauti sudarant turto apyrašą.
  1. Testamento vykdytojas ar palikimo administratorius savo nuožiūra turi teisę, o įpėdinio reikalavimu privalo prašyti antstolio sudaryti palikimo apyrašą. Testamento vykdytojas ar palikimo administratorius į antstolį kreipiasi, gavęs notaro išduotą vykdomąjį pavedimą dėl palikimo apyrašo sudarymo.
  1. Palikimo apyrašo sudarymo išlaidos padengiamos iš palikimo lėšų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1484, 2011-06-21, Žin., 2011, Nr. 85-4130 (2011-07-13)

Parašykite komentarą